zeros

ApdlMathObj.zeros()

Set all values of the vector to zero